Powiatowa Stacja
Sanitarno Epidemiologiczna
we Wrocławiu
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Załącznik Nr 05 do Polityki ochrony danych osobowych w PSSE we Wrocławiu
(Zarządzenie Nr 02/19 Dyrektora PSSE we Wrocławiu z dnia 23.01.2019 r.)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej określanego RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu. Administrator ma siedzibę we Wrocławiu (50-227) przy ul. Kleczkowskiej 20, tel. 71-329-58-43, e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@psse.wroc.pl
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • a) wykonania czynności zgodnie z nakazem i wymogami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • b) wywiązania się z obowiązków wynikających z zawartej umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • c) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane do chwili zrealizowania zadania, dla którego te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane jako materiały archiwalne przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), zgodnie z kategorią archiwalną nadawaną w zależności od rodzaju załatwianej sprawy.
 7. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. Prawo do wniesienia skargi. Każdej osobie, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niewłaściwie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
 9. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy podanie danych osobowych jest obowiązkowe lub dobrowolne:
  • 1) w przypadku złożenia wniosku do Administratora (pismo w dowolnej formie), oczekując rozpatrzenia sprawy (zajęcia stanowiska) i udzielenia odpowiedzi – podanie danych jest dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi załatwienie sprawy,
  • 2) jeżeli Administrator działając na podstawie przyznanych mu uprawnień żąda podania danych osobowych, ich podanie jest obowiązkowe, a odmowa podania może być uznana za działanie utrudniające lub udaremniające działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co stanowi wykroczenie.
 10. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Przemysław Lepka, który wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, ul. Kleczkowska 20.
e-mail: iod@psse.wroc.pl

psse.wroc.pl